PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W ZAHUTYNIU

Regulamin cmentarzy parafialnych w Zahutyniu i Zagórzu (Dolina)

 

CMENTARZ

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Niniejszy regulamin opracowano w zgodności z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 284)

 1. Cmentarze grzebalne w Zahutyniu i w Zagórzu (Dolina) są własnością Parafii Matki Bożej Królowej Polski
  w Zahutyniu.
 1. Administratorem cmentarzy – bez względu na zmiany personalne – jest z urzędu proboszcz parafii, który zarządza nimi samodzielnie lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 1. Cmentarz jest otwarty od świtu do nastania zmroku. Przebywanie na cmentarzu od zmroku do świtu dnia następnego – z wyjątkiem dni 1 i 2 listopada – jest zabronione. Przebywania w porze nocnej (24:00 – 6:00) jest zawsze zabronione.
 1. Dzieci w wieku do lat 15 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką osób dorosłych.
 1. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Nasadzenie lub częściowe bądź całościowe wycinanie drzew i krzewów dozwolone jest tylko za zgodą administratora cmentarza i w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 1. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie, ustawiać ogrodzeń wokół grobów oraz innych urządzeń ograniczających lub utrudniających ruch pieszy i samochodowy.

Każde urządzanie terenu wokół grobu przed realizacją zamierzeń należy uzgodnić z dysponentami grobów sąsiadujących.

 1. Zabrania się:

– wchodzenia na teren cmentarza w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych, a szczególnie w trakcie intensywnych opadów, burz i wichur,

– prowadzenia jakichkolwiek prac porządkowych, konserwacyjnych lub kamieniarskich w trakcie pogrzebu odbywającego się w tym samym czasie,

– jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami, pojazdami jednośladowymi i samochodami oraz innymi pojazdami mechanicznymi,

– chodzenia po grobach i nagrobkach, siadania na grobach i nagrobkach,

– wprowadzania na teren cmentarza psów i innych zwierząt,

– wchodzenia na teren cmentarza osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem alkoholu,

– wejścia na teren cmentarza osobom będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

– palenia papierosów, fajki lub innych wyrobów tytoniowych oraz tzw. e-papierosów.

– słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych.

 1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej zabrania się:

– niszczenia, znieważania i ograbiania zwłok, prochów ludzkich i grobów (art. 262. § 1 i 2 Kodeksu Karnego),

– spożywania alkoholu lub używania narkotyków bądź innych środków odurzających na terenie całego cmentarza i w jego najbliższym sąsiedztwie,

– używania cmentarza oraz jego elementów jako miejsca lub tła do wykonywania zdjęć bądź realizacji filmów o charakterze prześmiewczym, obscenicznym i wulgarnym oraz naruszających ogólnie przyjęte normy moralne,

– profanacji miejsca spoczynku zmarłego poprzez zachowania nie licujące z charakterem miejsca,

– organizowania zgromadzeń i spotkań w celach będących sprzecznymi z nauką Kościoła,

– wykorzystywania cmentarza  oraz jego elementów dla realizacji celów subkultur i sekt,

– ekshumacji zwłok, usuwania płyt nagrobnych oraz rozkopywania miejsca pochówku.

 1. Na cmentarzu parafialnym (określanym przez ustawodawcę jako wyznaniowy) jego administrator może odmówić pochówku zmarłego, który za swojego życia w sposób szczególnie rażący lżył Kościołowi lub którego pochówek mógłby wywołać zgorszenie.
 1. Rodzaj grobu i miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza.

Termin pochówku zwłok uzgodniony z administratorem może zostać zmieniony lub całkowicie odwołany decyzją organów zewnętrznych (np. prokuratury) za co administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

W takim przypadku organizatorowi pogrzebu nie przysługuje prawo roszczeń i winien on pokryć wszystkie koszty, które parafia poniosła w związku z przygotowaniem miejsca pochówku.

 1. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uzgodnieniu warunków rezerwacji z administratorem cmentarza. Warunki te obowiązują również po zmianach personalnych na urzędzie proboszcza parafii.
 1. Przez rezerwację lub pochówek w wyznaczonym miejscu nie nabiera się praw do określonego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na okres 20 lat.

O dokonanej opłacie cmentarnej należy zawiadomić najbliższą rodzinę, aby nie dochodziło do nieporozumień w przypadku zmiany dysponenta miejsca lub grobu.

 1. Jeżeli najpóźniej na trzy miesiące przed upływem 20 lat licząc od dnia pogrzebu rodzina zmarłego nie wykaże zainteresowania istnieniem grobu traktuje się to, jako rezygnację i z upływem dalszych 3 miesięcy licząc od dnia w którym upływa 20 lat grób może ulec likwidacji bez obowiązku powiadamiania o tym rodziny zmarłych złożonych w grobie.
 1. Grób ziemny, jeżeli od początku jego istnienia nie był grobem tzw. „pogłębionym” nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po upływie tego okresu ponownie można użyć grobu do pochowania zmarłego lecz tylko pod warunkiem, gdy zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo.
 1. Do ponownego pochówku nie mogą być użyte groby mające znaczenie historyczne lub z innych przyczyn uznane za nienaruszalne.
 1. Dysponentem grobu jest wyłącznie najbliższy dla osoby zmarłej członek rodziny, który zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

Dysponent grobu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia nagrobków ustawionych na grobach sąsiednich, a które powstały w wyniku złego stanu technicznego nagrobka stojącego na grobie, którego jest dysponentem.

O pochówku i grobie zmarłych decydują w pierwszej kolejności ich żyjący małżonkowie. Tak samo, jak decydują dzieci o rodzicach i odwrotnie lub rodzeństwo wzajemnie o sobie.

Dopiero, gdy zmarły nie ma najbliższej rodziny mogą o jego pogrzebie i grobie decydować inne osoby z dalszej rodziny lub znajomi.

W przypadku, gdy decyzje rodziny są rozbieżne zawsze uznawana jest wola osoby najbliższej dla osoby zmarłej.

 1. Pochówku zmarłego zgodnie z wolą rodziny i podporządkowując się decyzjom administratora cmentarza dokonuje firma pogrzebowa mające do tego wymagane prawem zezwolenia.

W oparciu o przepisy zwalczające nieuczciwą konkurencję (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211) żadna z firm pogrzebowych nie ma prawa stosować nieuczciwej reklamy bądź rościć sobie wyłącznego prawa do pochówku.

Wprowadzanie rodzin osób zmarłych w błąd, podawanie informacji nieprawdziwych lub wykorzystywanie położenia w jakim z powodu śmierci znalazła się rodzina osoby zmarłej jest czynem karalnym.

Administrator cmentarza nawet na życzenie organizatora pochówku nie wskazuje i nie poleca żadnej firmy pogrzebowej oraz na rzecz jakiejkolwiek z nich nie lobbuje.

 

 1. Powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone groby ziemne i murowane oraz kolumbaria (miejsca złożenia urn).

Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe – groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

– dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m ; szerokość 0,6 m ; głębokość 1,2 m ; odstępy pomiędzy tymi grobami to: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego boku 0,4 m

– dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m ; odstępy pomiędzy tymi grobami od każdego boku winny mieć po 0,5 m,

– dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy pomiędzy tymi grobami to: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

 1. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m ; odstępy od każdego boku winny mieć po 0,5 m.
 1. Groby rodzinne dla urn ze szczątkami zwłok przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m oraz głębokość 1 m. Odstępy: na bokach 0,3 m zaś od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.
 1. Minimalna warstwa ziemi pokrywająca trumnę winna wynosić co najmniej 1 m licząc od górnej powierzchni wieka trumny.
 1. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m czyli tzw. grobów „głębinowych” jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m.

Ziemia wydobyta z grobu z głębokości większej niż 0,5 metra nie może być przeznaczona na usypanie mogiły

 1. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący dół do którego składa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

 

 1. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną jest wylana kilkucentymetrowa posadzka i na którym zakłada się sklepienie.
 1. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 1. Zaleca się, aby do budowy nagrobków używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni).

Dostępne są również nagrobki imitujące kamień tzw. „plastikowe“, gdyż wykonane z żywicy epoksydowej. Zamiar zakupu oraz wzór tego typu nagrobka bezwzględnie należy uzgodnić z administratorem cmentarza.

Każdy nagrobek musi licować z charakterem miejsca, którym jest cmentarz.

Elementy nagrobka szczególnie te, które zostały wykonane z metalu nie mogą wystawać poza poziomy obrys nagrobka i winny być tak zainstalowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w obrębie nagrobka. Wszelkie elementy z metalu winny mieć zakończenia obłe.

 1. Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów.
 1. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę administratora, w szczególności na:

– ekshumację zwłok,

– budowę nowego pomnika (nagrobka),

– likwidację grobu,

– wykonywanie betonowych podestów, układanie kostki brukowej

– stawianie ławek i schowków,

– sadzenie drzew lub krzewów wysokopiennych.

 1. Przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika – nagrobka oraz przed urządzeniem infrastruktury wokół nagrobka istniejącego należy fakt ten zgłosić u administratora cmentarza.

Firmy bądź osoby fizyczne wykonujące prace na cmentarzu muszą posiadać zgodę administratora cmentarza na rozpoczęcie pracy, a jeśli to konieczne także na wjazd samochodu na teren cmentarza. Firma za wjazd na teren cmentarza składa każdorazowo ofiarę na cele utrzymania cmentarza w wysokości ustalonej przez Radę Parafialną.

W przypadku braku zgody dysponent grobu może zostać wezwany do przerwania prac i niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego, a jeżeli do polecenia administratora cmentarza nie zastosuje się niezbędne w tym zakresie prace zostaną wykonane przez firmę wybraną przez administratora cmentarza lecz na koszt dysponenta grobu.

 1. Nie zezwala się na umieszczanie na grobach oraz nagrobkach symboli i przedmiotów wskazujących na subkultury lub w inny sposób nielicujący z miejscem spoczynku zmarłych.

Z uwagi na publiczny charakter cmentarza zabrania się umieszczania na grobach i nagrobkach czegokolwiek, co mogłoby naruszać uczucia i dobra osobiste osób trzecich.

Zabronione jest również umieszczanie na grobach i nagrobkach napisów i przedmiotów, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniesławić osobę zmarłą złożoną w grobie lub członków jej rodziny.

 1. Obowiązek bezzwłocznego usunięcie napisów i przedmiotów o których mowa w punkcie 30 niniejszego regulaminu nawet jeśli sam ich tam nie zamieścił spoczywa na dysponencie grobu i winien to uczynić bez wezwania administratora cmentarza.
 1. W trakcie wykonywania prac przy budowie nagrobka lub wokół niego zabrania się składania narzędzi oraz elementów składanego nagrobka na innych grobach i nagrobkach.

Za wszelkie uszkodzenia sąsiednich nagrobków, które powstały na skutek nieostrożnie prowadzonych prac odpowiada ich wykonawca oraz  dysponent grobu.

 1. Zleceniodawcą budowy nagrobka lub prac wokół miejsca pochówku może być wyłącznie dysponent grobu.

W przypadku braku jednomyślności rodziny osoby zmarłej spory pomiędzy jej członkami nie dotyczą administratora cmentarza.

 1. Uszkodzenia sąsiednich nagrobków niezgłoszone administratorowi cmentarza lecz dające się zidentyfikować jako powstałe w wyniku nieostrożnie prowadzonych prac kamieniarskich uznawane są jako powstałe z winy firmy kamieniarskiej i przez nią lub na jej koszt winny być usunięte.

To samo dotyczy infrastruktury cmentarnej oraz przy i na grobach  tzn. kwiatów, zniczy, ławek, krzewów, podestów, ułożonej kostki brukowej itp.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego typu przedmiotów bez wezwania administratora cmentarza na własny koszt naprawia bądź odkupuje je wykonawca prac bądź dysponent grobu przy którym te prace zostały wykonane.

 1. Po wykonaniu prac należy uprzątnąć miejsce i otoczenie przywrócić do stanu nienoszącego śladów prowadzonych prac.

Wszelkie prace z użyciem materiałów budowlanych mogących pozostawić trwałe ślady należy prowadzić w sposób zapobiegający ich powstaniu.

 1. W odniesieniu do firm wykonujących nagrobki lub inne prace na terenie cmentarza obowiązuje zasada określona w punkcie 17 niniejszego Regulaminu mówiąca o fałszywej reklamie oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót i powstałe na skutek wadliwie wykonanych prac odpowiedzialny jest dysponent grobu lub osoba,  która na polecenie dysponenta grobu się nim opiekuje.

Dysponent grobu ponosi także odpowiedzialność za uszkodzenie  grobów sąsiadujących jeżeli szkoda powstała w wyniku złego stanu technicznego nagrobka, którym się opiekuje.

W przypadku złego stanu technicznego nagrobka dysponent grobu zobowiązany jest do jego natychmiastowego zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający wyrządzenia szkód nagrobkom sąsiadującym lub osobom znajdującym się w pobliżu uszkodzonego nagrobka.

Zabezpieczenie złego stanu technicznego nagrobka nie powinno wydłużać się poza okres niezbędny dla jego naprawienia.

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy dysponentów grobów.

 1. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się spalania śmieci. Śmieci zabieramy ze sobą i segregujemy w domu do odpowiednich pojemników.
 1. Do obowiązku przebywających na cmentarzu należy dbałość o mienie własne i cmentarne.

Osoby przebywające na cmentarzu mają obowiązek bezzwłoczne reagować na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości tj. kradzieże, dewastacje i profanacje.

W przypadku, gdy dysponent grobu (bądź osoba odwiedzająca grób) decyduje się zgłosić fakt np. dewastacji nagrobka (nagrobków) organom ścigania winna to również niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

 1. Administratorowi cmentarza należy również bezzwłocznie zgłaszać wypadki losowe do których doszło na terenie cmentarza, a szczególnie ciężkie uszkodzenie ciała lub zgon bądź kradzież w wyniku rozboju.

W przypadku ważnych zdarzeń losowych obowiązek powiadomienia służb ratunkowych spoczywa na świadkach zdarzenia. Obowiązek ten nie zależy od decyzji administratora cmentarza.

 1. Każda osoba będąca na cmentarzu stwierdziwszy zaistnienie realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego winna ten fakt bezzwłocznie zgłosić służbom ratunkowym i w kancelarii parafialnej.

Gdy zagrożeniem jest np. nadłamany konar drzewa lub ruchomy element pionowy nagrobka należy zachować szczególną ostrożność i starać się w miarę dostępnych środków to miejsce oznaczyć w sposób zapobiegający zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku.

 1. Na każdej osobie przebywającej na terenie cmentarza lub w jego sąsiedztwie spoczywa obowiązek reagowania na kradzieże, dewastacje lub zachowania sprzeczne z niniejszym regulaminem.

W przypadku, gdy poza sprawcami czynów zabronionych na cmentarzu osoba reagująca przebywa sama należy zachować szczególną ostrożność. W takim wypadku najlepiej oddalić się z miejsca zdarzenia po to, aby w sposób niezauważalny dla łamiących prawo zawiadomić policję oraz administratora cmentarza.

 1. W celu zachowania pełnego bezpieczeństwa cmentarz najlepiej należy odwiedzać w towarzystwie drugiej osoby. Natomiast od zamiaru wejścia na teren cmentarza należy odstąpić wówczas, gdy na jego terenie przebywają osoby, których zachowanie budzi zastrzeżenia.

Na teren cmentarza nie należy również wchodzić – szczególnie tuż przed zmrokiem – gdy za osobą zmierzającą na cmentarz podąża inna i nieznana osoba.

 1. Osoby przybywające na cmentarz i będące na cmentarzu w żaden sposób nie powinny blokować wejścia i wjazdu na teren cmentarza oraz dojścia do nagrobków i miejsc użyteczności publicznej.

Kierując się dobrem bliźniego przynajmniej jedno miejsce parkingowe usytuowane najbliżej wejścia na cmentarz należy pozostawić wolne na wypadek, gdyby na cmentarz przyjechała osoba będąca inwalidą lub mająca trudności z poruszaniem się.

 1. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami bądź na podstawie zarządzenia stosownych władz administrator cmentarza może okresowo ograniczyć wstęp na teren cmentarza bądź wstępu całkowicie zakazać.
 1. Wszystkie osoby, a szczególnie parafianie mają obowiązek poinformowania administratora cmentarza o przypadkach wykorzystywania zdjęć cmentarza na portalach społecznościowych i w mediach. Zwłaszcza wówczas, gdy fotografiom towarzyszą komentarze naruszające dobre imię zmarłych i ich rodzin oraz parafii, która jest właścicielem i administratorem cmentarza.
 1. Administrator cmentarza zastrzega sobie prawo do podejmowania interwencji doraźnych i według własnego uznania w każdym przypadku, gdy uzna, że zagrożone jest dobro parafii, cmentarza, zmarłych i ich rodzin oraz osób przebywających na cmentarzu.

W drastycznych przypadkach osoba zachowująca się niegodnie i niewłaściwie może zostać wezwana do natychmiastowego opuszczenia terenu cmentarza, a jeżeli do wezwania się nie zastosuje zostanie z cmentarza usunięta siłą z pomocą organów porządkowych.

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się z proboszczem parafii.
 1. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd właściwy terytorialnie dla miejsca lokalizacji cmentarza.
 1. Regulamin oraz każda w nim dokonana zmiana wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej parafii. Regulamin dostępny jest także w biurze parafialnym.

Zahutyń, dnia 05 listopada 2019 roku

 1. o. Tomasz Woźny OMI

proboszcz parafii – administrator cmentarza