Przygotowanie do Bierzmowania:

Chciałbym zachęcić do wolontariatu  – więcej informacji u mnie.

Spotkanie do bierzmowania  – bierzemy udział w Mszy św. w piątki dla młodzieży, w niedzielę o godz. 11.00

Uczestnicy mają umieć wymienić:

 1. Siedem darów Ducha św.

Czym jest dar mądrości?
Dar mądrości pomaga przyjąć punkt widzenia samego Boga i wiedzieć, co jest mądre a co głupie.
Czym jest dar rozumu?
Dar rozumu uzdalnia do dobrego rozumienia wiary i wiedzy, jak zyskiwać, a nie tracić ducha Bożego.
Czym jest dar rady?
Dar rady prowadzi do roztropności, aby człowiek z Bożą pomocą wybierał dobro unikając zła.
Czym jest dar męstwa?
Dar męstwa daje siłę wytrzymania różnych prób, aby człowiek odważnie świadczył o wierze i nie zachowywał się tchórzliwie.
Czym jest dar umiejętności?
Dar umiejętności pozwala rozeznać to, co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.
Czym jest dar pobożności?
Dar pobożności prowadzi do relacji synowskie i z Bogiem który pozwala nas który wyzwala nas ducha niewoli i daje nam ducha przybrania za synów w którym możemy wołać Abba Ojcze.
Czym jest dar bojaźni Bożej?
Dar bojaźni Bożej to powieszenie się dobroci naszego ojca który tak bardzo nas kocha i ciągłym pytaniem czy Kocham go całym sercem i ze wszystkich sił a bliźniego jak siebie samego.

 1. Owoce działania Ducha św.

Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

 1. Czytamy w ferie Dzieje Apostolskie – treść księgi.

BIERZMOWANIE – MAŁY KATECHIZM

To powinieneś znać.

 

 1. MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 1. POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 1. SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 1. POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

 1. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
 2. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 3. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 4. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 5. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 6. Nie zabijaj.
 7. Nie cudzołóż.
 8. Nie kradnij.
 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 10. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 11. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

 1. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
 2. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 3. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 4. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 5. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
 6. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wyjaśnienie 1 przykazania kościelnego:

Świętami nakazanymi są: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Wyjaśnienie 4 przykazania kościelnego

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. o Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. o Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu o Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, we wszystkie piątki i Środę Popielcową. o Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. ” Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

 

 1. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
 2. Jest jeden Bóg.
 3. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 4. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 5. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 6. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 7. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. TRZY CNOTY BOSKIE
 2. Wiara
 3. Nadzieja
 4. Miłość

 

 1. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
 2. Sakrament chrztu
 3. Sakrament bierzmowania
 4. Sakrament Eucharystii
 5. Sakrament pokuty i pojednania
 6. Sakrament namaszczenia chorych
 7. Sakrament święceń
 8. Sakrament małżeństwa

 

 1. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
 2. Pycha
 3. Chciwość
 4. Nieczystość
 5. Nienawiść
 6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 7. Gniew
 8. Lenistwo

 

 1. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
 2. Rachunek sumienia
 3. Żal za grzechy
 4. Mocne postanowienie poprawy
 5. Szczera spowiedź
 6. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

 1. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Część I – tajemnice radosne: (pon i sob)

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – tajemnice Światła (czw)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część III – tajemnice bolesne: (wt i pt)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Niesienie krzyża
 5. Ukrzyżowanie

Część IV – tajemnice chwalebne: (śr i nd)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie w niebie NMP

 

 1. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Dar mądrości

Dar rozumu

Dar rady

Dar męstwa

Dar umiejętności

Dar pobożności

Dar bojaźni Bożej

WIADOMOŚCI O BIERZMOWANIU

 1. Co to jest bierzmowanie?

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów -wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie laski chrztu. Przez sakrament bierzmowania chrześcijanie jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

 1. Bierzmowanie w historii zbawienia
 2. W Starym Testamencie – prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu, ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus poczęty za sprawą Ducha Świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje Mu „z niezmierzonej obfitości” (J3, 34) (KKK 1286)
  b. W Nowym Testamencie – pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w sposób bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić wielkie dzieła Boże, a Piotr oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci. którzy wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha Świętego (KKK 1287).
  c. W pierwotnym Kościele – Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali ochrzczonym daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy. Bardzo wcześnie do tego gestu dawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie wyjaśnia imię „chrześcijanin”, które znaczy „namaszczony” i bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym (KKK 1288, 1289).
 3. Co oznaczają główne symbole sakramentu?

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły (KKK 1293). Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego, ewentualnie zapewnia jego tajność. Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę. (KKK 1295, 1296).

 1. Jakie są skutki bierzmowania?

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • o zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!”;
 • o ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • o pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • o udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • o udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (KKK 1303)
 1. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione (KKK 1306).

 1. Kto może być świadkiem bierzmowania?

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów (KKK 1311).

 1. Kto udziela sakramentu?

Zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. Biskupi są następcami Apostołów; otrzymali pełnię sakramentu święceń. Udzielanie przez nich sakramentu bierzmowania wyraźnie oznacza, że jednym z jego skutków jest ściślejsze zjednoczenie bierzmowanych z Kościołem, z jego apostolskimi początkami i jego posłaniem świadczenia o Chrystusie (KKK 1313)

 1. Jaka jest istota (materia i forma) sakramentu?

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” (KKK 1320).

 1. Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. Jest. ono znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był jego świadkiem (KKK 1304).

 1. Wymień i omów 7 darów Ducha Świętego?

W liczbie tradycyjnie wymienianych 7 darów, którymi obdarza Duch Święty (Iz 11,2n), Kościół widzi ich bogactwo i pełnię. Takie jest symboliczne znaczenie tej liczby.

 1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt widzenia oparty na fundamencie miłości.
 2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic.
 3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak czyni to roztropność).
 4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby.
 5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.
 6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go.
 7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy.

Z OBRZĘDU SAKRAMENTU…

Biskup:

Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy: Amen.

Biskup: N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.