REGULAMIN

KONKURSU NA GRÓB CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

PARAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W ZAHUTYNIU

 

 1. Cele konkursu

 propagowanie kultury narodowej, tradycji i obyczajów świątecznych,

 prezentacja Grobu Pańskiego jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji.

 1. Uczestnicy

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz rodziny z terenu parafii

 uczestnikiem może być grupa osób

III. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – GROBU

CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO, która musi zawierać obowiązkowe elementy: grób, krzyż oraz hasło. Dodatkowo może uwzględniać historię Parafii i okolic, jego współczesny pejzaż lub elementy lokalnego folkloru lub jak w świecie obchodzi się ten czas Zmartwychwstałego.

 1. Zasady konkursu
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 kategoria indywidualna

 kategoria rodzinna

 1. Każdy osoba lub zespół może dostarczyć jedną pracę.
 2. Zgłoszenia prac dokonuje uczestnik konkursu.
 3. Praca może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną.
 4. Szerokość/długość podstawy nie powinna przekraczać 60 cm, dopuszcza się oświetlenie jedynie światłem bateryjnym. Wszystkie elementy /figurki, ozdoby/ powinny

być wykonane ręcznie lub dostosowane do pracy – sztuczne.

 1. Konstrukcja pracy konkursowej powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy (figurki)

powinny być przymocowane w sposób trwały (uniemożliwiający ich przesuwanie).

 1. Kryteria oceny prac
 2. Pracę oceniać będzie powołana przez Proboszcza komisja konkursowa.
 3. Dzieła będą oceniane według następujących kryteriów:

 pomysłowość i oryginalność wykonania,

 ogólne wrażenie artystyczne,

 dobór materiałów, estetyka oraz wkład pracy.

 1. Nagrody:

Dla najpiękniejszych prac w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia.

VII. Przebieg konkursu

 1. Pracę opatrzoną metryczką zawierającą dane twórców (szkoły, rodziny) należy dostarczyć do dnia 30 marca 2024 r. do KOŚCIOŁA, wyniki ogłosimy 7 kwietnia 2024r.
 2. Informacja o nagrodzonych pracach zostanie opublikowana na stronie internetowej.
 3. Pokonkursowa wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się W Poniedziałek Wielkanocny.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane w parafii.
 5. Prezentowane prace należy odebrać z Kościoła po 8 kwietnia 2024r.
 6. Za prace nieodebrane w określonym terminie Parafia nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 3. Utrwalenie i korzystanie z wizerunku

Parafia informuje, że przebieg konkursu może być utrwalany w formie fotografii, nagrań wideo. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:

 utrwalanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii i nagrań wideo,

 nieodpłatne korzystanie przez organizatora z wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania i promowania Parafii, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii lub nagrań wideo na stronach internetowych, na plakatach, w prasie, wystawach dotyczących Parafii,

 nieodpłatne wykorzystanie wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych związanych z Parafią.